FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE KRÆNKELSER AF BØRN OG UNGE I IDRÆTTEN.

 

Hovedbestyrelsen har på et møde den 12/8-2002 - efter opfordring fra Danmarks Idræts Forbund og for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten, enstemmigt vedtaget at søge oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om trænere, instruktører og ledere, som har direkte kontakt med børn under 15 år i deres daglige virke i idrætsforeningen (revideret juni 2009).

 

Baggrunden for Danmarks Idræts Forbunds opfordring er, at en del af de personer, der bliver fundet skyldige i seksuelle krænkelser af børn inden for idrætten, i forvejen har en dom for seksuelle overgreb og at man derfor havde kunnet undgå disse sager, hvis foreningerne havde søgt oplysninger om de pågældende i Det Centrale Kriminalregister.

 

 

Baggrunden for beslutningen er et ønske om at forebygge seksuelle krænkelser mod børn og unge. Det er imidlertid samtidig magtpåliggende for Hovedbestyrelsen at understrege, at baggrunden for beslutningen IKKE er en mistanke om seksuelle overgreb mod en eller flere af foreningens trænere instruktører og ledere. Det er tvært imod Hovedbestyrelsens opfattelse, at foreningens frivillige trænere, instruktører og ledere er deres opgaver voksne, og at de har valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn, unge og idræt og at de i øvrigt også er gode til det.

 

Det er Hovedbestyrelsens opfattelse, at udviklingen i vores forening bør afspejle den almindelige samfundsudvikling og at foreningen - på grund af spørgsmålets alvorlige karakter og det store ansvar som foreningen har overfor børn og unge blandt medlemmerne - ikke kan sidde opfordringen fra Danmarks Idræts-Forbund overhørig.

 

 

Reglerne om indhentning af oplysninger fra Kriminalregisteret findes i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister § 36.

 

De oplysninger der kan indhentes er dels oplysninger om kriminelle forhold begået mod børn under 15 år dels forhold vedrørende distribution og salg af utugtige fotografier, film og lignende af børn, jfr. straffelovens § 222 og § 222, jfr. §§ 224og 225 og § 235, samt § 210 og § 232.

 

I LIF vil oplysningerne alene være tilgængelige for formanden og kassereren i Hovedbestyrelsen. De pågældende har tavshedspligt og må som følge heraf ikke videregive oplysninger som de kommer i besiddelse af. Dette gælder også efter, at de er udtrådt af Hovedbestyrelsen. Uberettiget videregivelse er strafbar. Hvis man afskediger eller ikke ansætter en træner m.v., fordi der foreligger oplysninger om strafbare seksuelle krænkelser af den omhandlede karakter, må man ikke oplyse andre end den pågældende træner m.v. selv om grunden til afskedigelsen eller at ansættelse ikke finder sted.

 

Oplysninger skal indhentes om personer, der som led i en ansættelse eller beskæftigelse i LIF har en direkte kontakt med børn under 15 år, det vil sige trænere og instruktører, som direkte træner eller underviser børnene, og holdledere, som deltager ved træning, kampe og stævner.

 

Omvendt vil der ikke kunne indhentes oplysninger om eksempelvis bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere i kiosker og kantiner og andre, der kun lejlighedsvis er i kontakt med børnene i foreningen. Der vil heller ikke kunne indhentes oplysninger om trænere og instruktører, der træner unge mellem 15 og 18 år selvom seksuelle forhold til disse unge for en træner vil være en overtrædelse af straffelovens § 223 ("lærerparagraffen"). Hvis man i et konkrete tilfælde måtte ønske oplysninger om eventuelle strafbare forhold begået af denne persongruppe er man henvist til at anmode den pågældende om selv at rekvirere en såkaldt "privat" straffeattest på den lokale politistation og efterfølgende forevise attesten for bestyrelsens repræsentant.

 

Med hensyn til spørgsmålet om hvor ofte der skal indhentes oplysninger har man vedtaget at indhente oplysninger i forbindelse med ansættelse/nyansættelse og i øvrigt en gang årligt umiddelbart før sæsonstart.

 

Med hensyn til spørgsmålet om hvordan oplysningerne indhentes gælder følgende retningslinier:

 

- Flg. dokument benyttes : børneattest.pdf

- forespørgsler rettes til Rigspolitichefen http://www.politi.dk - Blanketter Der kan anvendes foreningens nemid eller blanketten udfyldes manuelt. En hvor foreningen anmoder om oplysninger vedrørende en nærmere angiven person og en hvor den pågældende giver sit samtykke via e-boks og privat nemid til indhentelse af oplysningerne og angiver til hvem oplysningerne skal videregives. 

 

Det er en nødvendig konsekvens af ordningen, at personer der tidligere er dømt for de af ordningen omfattede strafbare forhold og personer, der ikke ønsker at give samtykke til indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret ikke kan ansættes eller beskæftiges i foreningen

 

Sagsbehandlingen i forbindelse med indhentelse af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister tilrettelægges på følgende måde:

 

Det påhviler bestyrelserne i de enkelte underafdelinger:

- som led i ansættelsesproceduren vedrørende trænere og instruktører og andre beskæftigede, der omfattes af ordningen - ved fremsendelse af underskrevne samtykkeblanketter - at anmode formanden og/eller kassereren i Hovedbestyrelsen om at indhente oplysninger om ansøgere som ønskes ansat.

- senest en måned før afdelingens sæsonstart - ved fremsendelse af underskrevne samtykkeblanketter - at anmode formanden og/eller kassereren i Hovedforeningen om at indhente oplysninger om ansatte trænere og instruktører og andre beskæftigede, der omfattes af ordningen.

 

 

Det påhviler formanden og/eller kassereren i Hovedforeningen:

- At sikre at underafdelingerne har indhentet børneattester og at kommunen har modtaget børneattest erklæring

 

- at underrette vedkommende underafdeling om hvorvidt forespørgsler til Kriminalregisteret har været positive eller negative.

 

- i tilfælde af at der ved forespørgslen er fremkommet oplysninger om tidligere domme, at videregive oplysningerne herom til den de vedrører med en tilkendegivelse af, at den pågældende som følge heraf ikke kan ansættes/beskæftiges eller ikke længere kan være ansat/beskæftiget i foreningen.

 

Hovedbestyrelsens håber, at der med denne beskrivelse af ordningen - med klare definitioner af hvem der omfattes, hvorfor og hvornår og hvordan oplysningerne indhentes og videregives - er skabt tryghed omkring proceduren for både trænere, instruktører og medlemmer.

 

Ole Bjørn Hansen

formand for Lejre idrætsforening